Misją Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice jest budowanie kultury chrześcijańskiej. Chcemy kształtować relacje między sąsiadami i parafianami w oparciu o naukę Chrystusa. Robimy to z wykorzystaniem działań integrujących wokół wspólnych inicjatyw mieszkańców Czerniewic i Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu. 

Hasłem, które od końca 2021 roku przyświeca działalności Stowarzyszenia jest:

zgrywamy sąsiedzką wspólnotę.

Widzimy Stowarzyszenie jako grupę osób wspólnie podejmujących wartościowe inicjatywy na rzecz Parafii i Czerniewic, otwartych na dobre pomysły i gotowych do współpracy z każdym sąsiadem, niezależnie od poglądów i wyznania.  

Inspiracją dla naszej aktywności są słowa Jana Pawła II:

„Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą,

nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie.” 

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA i bądź na bieżąco z tym, co robimy.

Współorganizujemy różne formy spotkań i zajęć zgrywających sąsiedzką wspólnotę:

 • Klub seniora
 • Gimnastyka dla Pań
 • Zajęcia z malarstwa i rysunku dla seniorów
 • Koło florystyczne
 • Schola dziecięco-młodzieżowa
 • Kreatywne tworzenie dla dzieci i młodzieży
 • Biblioteka
 • Spotkania biblijne
 • Spotkania formacyjno-integracyjne dla dzieci
 • Grupa młodzieżowa
 • Salsation
 • Ognisko na placu festynowym
 • Koło modelarskie
 • Koło gier planszowych
 • Chór dla dorosłych
 • Inkubator pomysłów sąsiedzkich
 • Piłka nożna
 • Siatkówka
 • Klub Turystyczno-Kulturalny dla dzieci
 • Koło naukowe dla dzieci
 • Zbiórki harcerskie

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice powstało 13 marca 2015 roku.

Nasze cele to:

 • prowadzenie działalności społecznie użytecznej, polegającej na podejmowaniu wszelkich prawem dozwolonych działań na rzecz wspierania, utrwalania i pogłębiania świadomości religijnej mieszkańców Czerniewic,
 • kształtowania chrześcijańskiej etyki i moralności,
 • wspierania wszelkich form aktywności mieszkańców Czerniewic oraz inicjowania nowych form tej działalności,
 • działalność edukacyjna i wychowawcza w stosunku do dzieci i młodzieży
 • wspierania działań na rzecz osób starszych,
 • pomoc w rozbudowie i konserwacji zespołu parafialno-kościelnego w Czerniewicach,
 • wspomaganie organizacji wypoczynku oraz aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego młodzieży,
 • rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością,
 • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • na rzecz rodziny i rodzicielstwa,
 • rodziców w ich funkcjach wychowawczych,
 • i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Realizujemy je poprzez:

 • inicjatywy promujące poszanowanie praw religijnych,
 • wspieranie znajomości historii chrześcijaństwa na Kujawach i Pomorzu,
 • wspieranie aktywności społecznej chrześcijan w kontaktach z osobami innych wyznań lub agnostykami i ateistami,
 • promocję wiedzy religijnej,
 • promocję kultury chrześcijańskiej i chrześcijańskich korzeni uniwersalnej etyki społecznej,
 • dokonywanie zbiórek i podejmowanie innych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji Kościoła i domu parafialnego na Czerniewicach oraz zapewnienia ich właściwego wyposażenia,
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, a także festynów, mityngów, zawodów sportowych, koncertów, wypoczynku, aukcji itp
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie programów pomocowych oraz przedsięwzięć sprzyjających zmniejszeniu poziomu ubóstwa,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży połączone z działalnością edukacyjną i wychowawczą,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • promocję postaw, form aktywności zawodowej, form rozrywki i wypoczynku zakorzenionych w duchu chrześcijańskim,
 • odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • współpracę z duszpasterstwami i wspólnotami religijnymi,
 • inicjowanie i współorganizowanie spotkań ekumenicznych i międzyreligijnych,
 • organizowanie wspólnych wyjazdów,
 • pomoc ludziom samotnym, cierpiącym oraz osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • inicjowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych,
 • inicjatyw integrujących mieszkańców Czerniewic,
 • spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych form budujących więzi rodzinne i podnoszących kompetencje rodzicielskie,
 • badań, działań promocyjnych i inicjatyw edukacyjnych mających na celu umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Czerniewic.