STATUT STOWARZYSZENIA
KULTURY   CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TORUŃ - CZERNIEWICE

 

§1. Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń- Czerniewice”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
4. Stowarzyszenie posługuje się znakiem wyróżniającym je spośród innych organizacji oraz używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń- Czerniewice ”. Wzór znaku ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a)  prowadzenie działalności społecznie użytecznej, polegającej na podejmowaniu wszelkich prawem dozwolonych działań na rzecz wspierania, utrwalania i pogłębiania świadomości religijnej mieszkańców Czerniewic,
b)  kształtowania chrześcijańskiej etyki i moralności,
c)  wspierania wszelkich form aktywności mieszkańców Czerniewic oraz inicjowania nowych form tej działalności,
d)  działalność edukacyjna i wychowawcza w stosunku do dzieci i młodzieży
e)  wspierania działań na rzecz osób starszych,
f) pomoc w rozbudowie i konserwacji zespołu parafialno-kościelnego w Czerniewicach.
g) wspomaganie  organizacji wypoczynku oraz aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego młodzieży,
h) rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością,i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

j) działania na rzecz rodziny i rodzicielstwa,
k) wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych,
l) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:
a)  inicjatywy promujące poszanowanie praw religijnych,
b)  wspieranie znajomości historii chrześcijaństwa na Kujawach i Pomorzu,
c)  wspieranie aktywności społecznej chrześcijan w kontaktach z osobami innych wyznań lub agnostykami i ateistami,
d)  promocję wiedzy religijnej,
e) promocję kultury chrześcijańskiej i chrześcijańskich korzeni uniwersalnej etyki społecznej,
f) dokonywanie zbiórek i podejmowanie innych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji Kościoła i domu parafialnego na Czerniewicach oraz zapewnienia ich właściwego wyposażenia,
g) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, a także festynów, mityngów, zawodów sportowych, koncertów,  wypoczynku, aukcji itp.                                                                                 
h) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,                                                      
i) organizowanie i prowadzenie programów pomocowych oraz przedsięwzięć sprzyjających zmniejszeniu poziomu ubóstwa,
j) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży połączone z działalnością edukacyjną i wychowawczą,
k) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
l) promocję postaw, form aktywności zawodowej, form rozrywki i wypoczynku zakorzenionych w duchu chrześcijańskim,
ł)  odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
m) współpracę z duszpasterstwami i wspólnotami religijnymi,
n) inicjowanie i współorganizowanie spotkań ekumenicznych i międzyreligijnych,
o) organizowanie wspólnych wyjazdów,
p) pomoc ludziom samotnym, cierpiącym oraz osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
r) inicjowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych,

s) podejmowanie inicjatyw integrujących mieszkańców Czerniewic,
t) organizację spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych form budujących więzi rodzinne i podnoszących kompetencje rodzicielskie,
u) realizację badań, działań promocyjnych i inicjatyw edukacyjnych mających na celu umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Czerniewic.
 

§ 3. Członkostwo w  Stowarzyszeniu

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków  wspierających,
c) członków honorowych.

§ 4. Członek zwyczajny

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia, które złożyły deklarację członkowską i zapłaciły opłatę wpisową.
2. Deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia muszą być składane w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu do stowarzyszenia decyduje Zarząd większością 2/3 głosów.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:
    a) Prawa:
    • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowania nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
    • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
    • do wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zawiadomieniu Prezesa Zarządu,
    • uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
    • korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
    • wpływania na działalność Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie uwag i wniosków w trybie przewidzianym statutem,
    b) Obowiązki
    • czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
    • przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
    • terminowego opłacania składek członkowskich,
    • dbania o dobre imię Stowarzyszenia, a swoją postawą i działaniami przyczynianie się do wzrostu jego roli i znaczenia.

§ 5. Członek wspierający

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego  przedstawiciela.                                                                        
2. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestnictwa w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnego oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 6. Członek honorowy

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.                                                                           
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członkowie honorowi nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestnictwa w innych władzach Stowarzyszenia.  

§ 7. Ustanie członkostwa

1. Utrata członkostwa następuje w drodze skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia:
a) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
-  rezygnacji z członkostwa,
- śmierci członka będącego osobą fizyczną, względnie utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną, jak również ogłoszenia jego upadłości bądź rozpoczęcia likwidacji;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jeżeli:
    • członek Stowarzyszenia narusza postanowienia niniejszego Statutu,
    • członek Stowarzyszenia nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie,
    • postępowanie członka Stowarzyszenia szkodzi wizerunkowi lub pozostaje w sprzeczności z celami Stowarzyszenia;
2. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. O swojej uchwale Zarząd poinformuje zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru; w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tej sprawie ostateczna. Zarząd na wniosek wykluczonego członka Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przywróceniu mu praw członkowskich.

§ 8. Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
    a) Walne Zebranie Członków,
    b) Zarząd,
    c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w  trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Jeżeli nie ma takich kandydatów, wówczas wyboru dokonać mogą pozostali członkowie tego organu, przy czym ich liczba nie może być większa niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów
4. Stowarzyszenia może powoływać stałe lub doraźne komisje, kluby i rady. Zakres ich działania i zadania określa Zarząd.

§ 9. Walne Zebranie Członków

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze z głosem stanowiącym  oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.                            
2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania Członków muszą odbywać się co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia lub na umotywowane pisemnie żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia przedłożone Zarządowi, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków  co najmniej na  14 dni, przed terminem Walnego Zebrania Członków. Członek może pisemnie udzielić pełnomocnictwa do jego reprezentowania wraz z prawem do głosowania nad podejmowanymi uchwałami na Walnym Zebraniu Członków.
4. Obradom przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
5. Walne Zebranie Członków podjętą przez siebie uchwałą może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
6. W pierwszym terminie Walne Zebranie może podejmować uchwały jeżeli jest obecnych łącznie co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Jeżeli w terminie pierwszego walnego Zebrania nie uczestniczy łącznie co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, wówczas nie wcześniej niż po upływie pół godziny można odbyć się nowe Walne Zebranie, które będzie zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Wszelkie uchwały są podejmowane większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie  wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmowane są większości 2/3 głosów obecnych. W przedmiocie zmiany celów Stowarzyszenia oraz jego likwidacji i zmiany statutu Stowarzyszenia uchwały zapadają większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności łącznie co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
8. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie rąk, o ile 1/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków nie zażąda głosowania pisemnego (tajnego).
9.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
    a) wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia,
    b) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
    c) wysłuchanie i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    d) określenie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub
        świadczeń,                                       ,
    e) zatwierdzenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia oraz zmian tego planu,
    f) uchwalenie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
    g) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
    h) zmiana Statutu,
    i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia
    j) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
    k) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,                                           
    l)   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,                                                       
    l) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,                                                                                 
    m) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,                                                                                                                      
    n) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.          
10. Protokół z Walnego Zebrania Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego obrad i Protokolanta. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 10. Zarząd

1. Zarząd składa się z 3 -5 członków, w tym:
    a) Prezesa,
    b) Wiceprezesa,
    c) Sekretarza,
    d) 2 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat a jego wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, lub tajnym – jeżeli taka będzie uchwała Walnego Zebrania Członków.
4. Członkowie Zarządu ustępują z chwilą wyboru nowych członków Zarządu. Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności Wiceprezes, kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za działalność Zarządu.
5. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi , uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Do obowiązków Zarządu należy:
    a) określanie szczegółowych kierunków działania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym zarządzanie jego majątkiem,
    b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
    c) podejmowania uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
    d) ustalanie porządku obrad i walnego Zebrania Członków,
    e) przygotowanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu członków, w tym w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
    f) proponowanie wysokości rocznych składek oraz przygotowanie projektu budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,
    g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
    h) realizacja programu, celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
    i) ustalanie budżetu i preliminarzy,                                                                    
    j) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążania majątku ruchomego i nieruchomego,
    k) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
    l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,                                                                                                          
    m) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia 
8. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z wyjątkiem uchwał o przyjęciu nowego członka, które zapadają większością 2/3 głosów przy zastrzeżeniu, że głos rozstrzygający należy do Prezesa Zarządu. Uchwały mają formę pisemną.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. Zarząd może udzielać osobie lub osobom szczególnych pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pisemnego pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia
10. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
11. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finansowym, zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków

§ 11. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności przynajmniej raz w roku bada wykonanie budżetu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe, a następnie przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z tej kontroli z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie całemu Zarządowi lub jej poszczególnym członkom absolutorium. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków doroczne sprawozdania ze swojej działalności.
3.  Komisja Rewizyjna ma prawo:
a)    występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,                                                                                       
b)  żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,                     
c) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
d)  brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.                                          
4.  Komisja rewizyjna składa się z 3  członków powoływanych, zawieszanych i odwoływanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6.  Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat a jej wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, lub tajnym – w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały jeżeli jest obecnych co najmniej 2 członków Komisji.

§ 12. Źródła finansowania, składki i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
    a) rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność Stowarzyszenia,
    b) inne prawa majątkowe,
    c) środki pieniężne.
    Majątek ten służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
    a) składek członkowskich i opłat wpisowych,
    b) darowizn,
    c) spadków i zapisów,
    d) dotacji,
    e) dochodów z prowadzonej działalności i organizowanych odpłatnie imprez,
    f) dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
        w użytkowaniu Stowarzyszenia,
    g) korzyści z ofiarności publicznej,
    h) wpływów z działalności statutowej.
3. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacenia w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia opłaty wpisowej oraz terminowego opłacania składki członkowskiej, której wysokość uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

5. Działalność Stowarzyszenia w zakresie działalności pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyć może wyłącznie realizacji zadań, dla których Stowarzyszenie zostało utworzone.
6. Stowarzyszenie podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

 

§ 13. Zasady gospodarki finansowej

1. Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który stanowić będzie podstawę działalności Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.


§ 14. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad  Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną, składającą się z 3 członków obecnych na Walnym Zebraniu, a majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i św. Josemaríi Escrivy w Toruniu Czerniewicach.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych  w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.